Net als in andere delen van Nederland worden wij in Noord-Kennemerland geconfronteerd met grote uitdagingen in de zorg, het welzijn en wonen voor ouderen. Het aantal ouderen neemt toe. De zorgvraag van de ouderen die wonen in de regio Noord-Kennemerland verandert. Ook de gezondheidsverschillen tussen mensen die in verschillende wijken wonen, nemen toe. Bovendien stijgen de zorgkosten, staat de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn onder druk en zijn er steeds meer geschikte woningen voor ouderen nodig. Gezamenlijk hebben we de belangrijkste uitdagingen vastgesteld voor de komende jaren en gaan we onderzoeken wat nog meer nodig is om deze uitdagingen zo goed mogelijk aan te gaan. Hierbij gaat het om de toename van het aantal ouderen met een zorgvraag, de stijging van het aantal mensen met dementie en andere chronische ziekten, de arbeidsmarktproblematiek in de zorg en de woningmarktproblemen. De algemene conclusie dat we niet door kunnen gaan op de ‘oude’ weg.

We sluiten aan op De Juiste Zorg op de Juiste Plek beweging. Deze beweging is voortgekomen uit een landelijk besef dat de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg op termijn ernstig onder druk komen te staan als we niets veranderen. De benodigde veranderingen vragen om een nieuwe manier van denken en doen en het organiseren van oplossingen op populatieniveau in plaats van organisatieniveau.

Onze gezamenlijke ambitie
Ons doel is dat ouderen langer veilig en met behoud van kwaliteit van leven thuis kunnen wonen, waar nodig ondersteund met informele en formele ondersteuning om vanuit eigen kracht en regie optimaal te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Dit doen we vanuit drie principes, namelijk:

Het functioneren van mensen staat centraal

Ons vertrekpunt is de mogelijkheid voor mensen om (ook in de context van ziekte) zo goed mogelijk te functioneren. Het gaat om het bevorderen, het behoud of het herstel van functioneren in de brede zin van het woord (zie kader). Ons handelen stelt mensen in staat zo lang en zo gelukkig mogelijk te functioneren in hun eigen leefomgeving.

Dat betekent concreet:

  • Positieve gezondheid staat centraal. Positieve gezondheid is een bredere benadering, waarbinnen de focus ligt op het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. We richten ons op wat iemand nog wél kan, belangrijk vindt en anders wil.
  • We verschuiven onze focus van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. We zetten in op het bevorderen van gezondheid, het voorkomen van ziekte en het leren leven met ziekte. 

We gaan voor passende zorg en welzijn

We gaan uit van zorg en welzijn die van waarde is voor de gezondheid en het functioneren van het individu, tegen een redelijke prijs. We definiëren gezamenlijk of we het juiste aanbod hebben voor onze ouderen. We schuwen niet om hier keuzen in te maken, zowel in ons aanbod als in de organisatie van zorg en welzijn. We gaan uit van de juiste zorg en welzijn op de juiste plek. Impliciet zeggen we dat we vanuit zowel het medisch model als het welzijns- of sociaal model naar de mens kijken.

Passende zorg en welzijn betekent voor ons concreet dat we:

  • aansluiten bij wat de oudere wil en waar zijn/haar behoeften ligt;
  • onnodig dure of overbodige zorg voorkomen;
  • de zorg verplaatsen naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving, dichtbij als het kan en verder weg als het moet;
  • bestaande zorgvormen vervangen door nieuwe en andere slimme vormen van zorg en welzijn, zoals nieuwe samenwerkingsvormen tussen zorg, sociaal en maatschappelijk werk, gebruikmakend van eHealth en domotica waar mogelijk.

Samen maken we het beter

De bundeling van de krachten is nodig en zorgt voor gezamenlijk inzicht over de actuele opgaves die relevant zijn voor Noord-Kennemerland (oplossingen passen bij de ‘couleur locale’). Vanuit dit inzicht werken we samen op een manier waar de burger ook direct merkbaar profijt van zal hebben.

Dat betekent concreet:

  • burgers en cliënten/patiënten zijn natuurlijk onderdeel van het ontwikkelproces, de uitvoering en de evaluatie van de samenwerkingsagenda, en nemen daarom ook deel in de kerngroep en het smal bestuurlijk overleg;
  • we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het behalen van ons doel en de opgaven; als het noodzakelijk is dat we minder zorg aanbieden, nemen we hiervoor onze verantwoordelijkheid. We zetten de juiste middelen in op de plekken waar het nodig is en werken met domeinoverstijgende financiering;
  • we bouwen voort op wat er al is en ontwikkelen aanvullend nieuwe initiatieven.  Er zijn al veel initiatieven in Noord-Kennemerland tussen diverse partners van dit samenwerkingsverband. Hieruit halen we inspiratie en sluiten we bij aan;
  • we maken maximaal gebruik van een ieders expertise.

Ondertekening

De partijen die deelnemen aan het samenwerkingsverband hebben toegezegd zich samen in te zetten voor de opgaven in Noord-Kennemerland en gezamenlijk oplossingen te zoeken. We streven om met het samenwerkingsverband VONK een stap te doen in meer efficiëntie en kennisuitwisseling.