Vanuit het samenwerkingsverband zetten we ons in voor verschillende opgaven in de zorg, het welzijn en wonen voor ouderen. Dit doen we in een aantal projecten op de verschillende thema’s. We kijken per jaar naar wat noodzakelijk is en waar we prioriteit aan geven. In 2021 zijn we gestart met een aantal nieuwe projecten en zijn een aantal al lopende projecten uitgebreid.

Een opsomming van de al lopende projecten in Noord-Kennemerland: 

afwassen

G’oud: gezonder oud in geclusterde woonvormen

Met het project G’oud streven we ernaar om senioren de mogelijkheid geven om langer gezond en veilig in een thuissetting te blijven wonen, terwijl zij in de eigen wijk blijven meedoen.

vrouw yoga

Leefstijlinterventies

We zetten in op preventie van chronische ziekten, waaronder dementie, door passende leefstijlprogramma’s aan te bieden in de 0de en 1ste lijn, en bestaande programma’s beter onder de aandacht te brengen.

yusuf evli yaSLNLtKRIU unsplash

Valpreventie voor vitale ouderen en ouderen die al eens zijn gevallen

We werken toe naar minder valincidenten door een volledig aanbod gericht op valpreventie.

joyce huis 66QEF ZmzKY unsplash

Pact ‘Wonen met ondersteuning- commitment op leefbaarheid’ – werkgroep ouderen

Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dit vraagt voldoende geschikte en betaalbare woningen voor ouderen, waarbij de juiste zorg geleverd kan worden en voorzieningen dichtbij zijn. Het Pact werkt toe naar lokale Prestatieafspraken die worden opgesteld door de deelnemende partijen.

schilderen

Mantelzorgondersteuning & respijtzorg

Mantelzorgers blijven hard nodig door het toenemende aantal ouderen dat zelfstandig blijft wonen. We onderzoeken hoe zij met mantelzorgondersteuning en logeer-/respijtzorg op de juiste momenten ontlast kunnen worden.

tiago muraro pwMds57bapI unsplash

Sociale benadering dementie

Met de sociale benadering dementie willen we thuiswonende ouderen met (beginnende) dementie helpen bij het behoud van de kwaliteit van leven met inzet van eigen netwerk waar dat kan en dezelfde/minder professionals.

so met client

Samenwerking Huisarts – SO - VS in WLZ zonder behandeling

Het aantal kwetsbare ouderen met complexere hulpvraag die een beroep doet op medisch zorg zal komende jaren toenemen. Dit vraagt om een intensiever samenwerking tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde, om ouderen passende eerstelijnszorg te blijven bieden.